• Laila

Har du hørt om Langsua Nasjonalpark?

Oppdatert: 6. jul. 2020

Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt

(Fra nettsiden til nasjonalparkstyret)

Adkomst via:

Espedalen i vest hele året via FV 255

Fylkesvei 204 sør i området i sommerhalvåret

Valdres i øst med mange offentlige veier og private seterveier o Jotunheimvegen (privat bomvei) i nord i sommerhalvåret

Liomseterveien fra Holsbru i Gausdal nordover til Liomseter inn i sentrale deler av verneområdekomplekset i sommerhalvåret.

Diverse seterveier inn i og inn mot verneområdene fra ovennevnte veier.


Men hva er en nasjonalpark?


Nasjonalpark er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. 

Disse store verneområder sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Norge har 47 nasjonalparker. 40 ligger på fastlandet – fra Raet i sør til Varangerhalvøya i nord – og sju ligger på på Svalbard.

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Vi har altså en rett, men også en plikt.

Plikt til å ferdes varsomt, ikke forstyrre dyreliv, ikke ødelegge kulturminner, og vi skal rydde etter oss, og gjerne etter andre!


Organisert ferdsel


I stadig større omfang tilbys organiserte turopplegg der naturopplevelse og friluftsliv er sentralt, for eksempel organiserte fotturer, tematurer, organiserte rideturer og klatring. Noen av aktivitetene krever faste leirplasser. Organisert ferdsel kan føre til markslitasje og forstyrrelse av dyreliv. På den annen side kan ferdselen kanaliseres slik at en aktivitet ikke kommer i konflikt med naturverdiene. I forskriftsmalen for nasjonalparker er det lagt til grunn at organisert turvirksomhet til fots er tillatt så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende. Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. (fra veileder,Miljødirektoratet)


Da vi startet som vertskap på Fjellstua i Espedalen, visste vi lite om dette fantastiske området, og fikk vite det gikk under navnet Huldrehimen. Vi lærte tidlig at det var feil(selv om navnet passer, med sine trolske skoger og tåke over myrene)

Det vi også har erfart er at dette er et fantastisk fint område, med lett terreng å gå i, spennende vegetasjon, frodig dyreliv og det er svært familievennlig. Man har utsyn til Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell. Er man fiskeinteressert finnes det utallige muligheter for å finne et bra vann, og DNT, Gausdal fjellstyre og inatur.no har muligheter for tak over hodet. Vi har så lyst til å dele dette!


Vi har lenge hatt planer om gruppeturer i Langsua Nasjonalpark, og har i den forbindelse søkt Nasjonalparkstyret om tillatelse til dette.

Vi har fått ja i bakgrunn av at turene er lagt opp i forhold til gjeldende regler, vi vil ferdes med varsomhet uten og forstyrre og sette spor.


Vi gleder oss veldig til å presentere disse turene, de vil bli annonsert om kort tid! Så håper vi mange har lyst til å bli med oss på tur, og bli kjent med dette vakre området, Langsua Nasjonalpark.


Ha en fin dag,dere!


Greplyng


Utsikt fra Venlihøe


Kafferasthttps://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M481/M481.pdf http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua158 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle